top of page

Teknik Bilgiler

Genel Terimler

Vizkozitye Nedir?

Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir.

viskozitesi düşük olan yağlar “ince yağ”, viskozitesi yüksek olan yağlar “kalın yağ” olarak nitelendirilir.

Kinematik Viskozite (Centistoke; cSt) = mm2/s

Vizkozitye İndeksi (VI) Nedir?

Bir sıvının viskozitesinin sıcaklık değişimleri karşısındaki davranışını tanımlayan değerdir.

Sıcaklık artışından çabuk etkilenen yağların viskozite indeksleri düşüktür.

Yüksek Viskozite İndeksi;

Yağların düşük sıcaklıklarda akışkanlıklarını korumasını sağlayarak, sistemlerin ilk çalışması esnasında yağlama yapılmasını sağlar.
Yüksek sıcaklıklarda yağların bir miktar kalın kalmasını sağlayarak daha iyi aşınma önleme ve sürtünme önleme performansı sağlar.

Akma Noktası

Sıvının kendi ağırlığı ile damladığı en düşük sıcaklığa akma noktası denir.

Düşük Akma Noktası :

Düşük sıcaklıklarda kolay akış sağlar Sıvıların düşük sıcaklıklarda akışkanlıklarını koruyup sistemlerin ilk çalışma esnasında kolay hareket sağlar.

Nötralizayon Sayısı

Bir sıvının asidik veya bazik olma derecesini tanımlayan sayıdır (mg KOH/g).

TBN (Total Baz Numarası/Sayısı) katıkları motorlarda asidik ortam oluşmasınıönleyen katıklardır.

Endüstriyel yağlarda TAN (Toplam Asit Numarası/Sayısı) arttıkça yağların kimyasal ve dolayısıyla fiziksel özelliklerinde negatif değişiklikler meydana gelir.

Gres – Bileşenleri ve Özellikleri 

Uygulamaya bağlı olarak, gres sıvı yağa kıyasla pek çok avantaj sağlayabilir. Gresler, kontaminasyon girişini önleyen fiziksel bir conta oluşturur, suyun yıkama eylemine direnç gösterir ve dikey montaj konumlarında bile bir uygulamada yerinde kalabilir. Gresler, mekanizmanın fiziksel konfigürasyonuna, hareket tipine, sızdırmazlık tipine veya yağların yağ kaybı veya kirletici girişinin önlenmesine yönelik sızdırmazlık işlevinin tümünü veya bir kısmını gerçekleştirmesinin gerekmesine bağlı olarak, yeniden yağlamanın nadir olduğu veya ekonomik olarak makul olmadığı uygulamalarda kullanım için kesinlikle çok uygundur. Yarı katı doğaları gereği, gresler, uygulamaya sıvı yağ kullanımının sağladığı soğutma ve temizleme işlevlerini sağlamaz. Bu istisnalar haricinde, gresler sıvı yağın diğer tüm işlevlerini yerine getirmektedir. Sıvı yağlar tipik olarak tasarımları gereği tercih edilmekle birlikte, yukarıda belirtilen mekanik koşullar daima var olacağı için gres kullanma ihtiyacı ortadan kalkmamaktadır. Sonuç olarak, gresler dönen yataklarının yaklaşık %80’inde kullanılmaktadır.

Gres Bileşenleri

Gresler, üç temel bileşenin birleşimiyle üretilmektedir: baz yağı, kalınlaştırıcı ve katkı maddeleri. Baz Yağlar: Baz yağı, gresin ağırlığının %80-97’sini oluşturduğundan en büyük bileşenidir. Baz sıvı tercihi mineral yağ, sentetik yağ veya yağlama özellikleri sağlayan herhangi bir sıvı olabilir. Çok yavaş veya salınımlı uygulamalar dışında fiili yağlama işlemini gresin baz yağ kısmının gerçekleştirdiği unutulmamalıdır. Sıvı yağda uygun viskozite derecesinin belirlenmesinde geçerli kurallar, yağlama gresinin baz yağ kısmının seçiminde de geçerlidir. Kalınlaştırıcılar: Kalınlaştırıcı, baz yağla birleştiğinde katı ile yarı sıvı arası yapıya dönüştürecek olan her türlü malzemedir. Kısacası, gres kalınlaştırıcı baz yağla birleştiğinde, su tutan bir süngere benzer şekilde davranır. Greslerde en çok kullanılan kalınlaştırıcılar, ayrı ayrı veya birlikte lityum, alüminyum, kalsiyum sabunları; kil; poliüredir. Lityum sabun, günümüzde en yaygın şekilde kullanılan kalınlaştırıcıdır. Katkı maddeleri: Yağ katkı maddelerinde olduğu gibi, gres katkı maddeleri ve dönüştürücüler de bazı özellikler sağlar veya mevcut özellikleri değiştirir. Yağlama greslerinde yaygın olarak kullanılan katkı maddeleri ve dönüştürücüler, oksidasyon ve pas inhibitörleri, polimerler, aşırı basınç (EP) katkı maddeleri, aşınmayı önleyici maddeler, kayganlık veya sürtünmeyi azaltıcı maddeler (molibden disülfit ve grafit gibi çözünür veya iyice yayılmış parçacıklar) ve boyalar veya pigmentlerdir. Boyalar veya pigmentler YALNIZCA renk verir, gresin yağlama kapasitesine etkisi yoktur.

Gres Kıvamı

Kıvamlılık, bir plastik malzemenin güç uygulandığında deformasyona direnç gösterme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Yağlama gresleri söz konusu olduğunda, kıvamlılık göreceli sertlik veya yumuşaklığın ölçüsüdür ve akış ve dağılım özellikleriyle ilişkisi bulunmaktadır. Kıvamlılık, ASTM D 217 Yağlama Gresinin Koni Penetrasyonu ile ölçülür ve genellikle bir NLGI derecesiyle ifade edilir. Koni Penetrasyonu: Gres kıvamlılığı, numune ASTM gres işleyicide (resim 1) 60 çift stroka tabi tutulduktan sonra 25°C’de ölçülür. Numune hazırlandıktan sonra, bir penetrasyon ölçüm konisi (resim 2) grese atılarak 5 saniye boyunca kendi ağırlığıyla dibe çökmeye bırakılır. Koninin penetrasyon derinliği onda bir milimetre cinsinden okunur. Koni greste ne kadar fazla dibe batarsa, penetrasyon sonucu o kadar yüksek ve gres o kadar yumuşaktır. NLGI Derecesi: NLGI (Ulusal Yağlama Gresi Enstitüsü), ASTM D 217 işlenmiş penetrasyon aralığına dayalı olarak gres kıvamlılığı için standart, yarı sıvılar için 000 ila blok gresler için 6 arasında değişen, sayısal bir skala oluşturmuştur (tablo 1). En yaygın gres derecesi, yumuşak, tereyağı gibi bir kıvamlılık gösteren NLGI 2’dir. Gres kıvamlılığının koyulaştırıcı içeriğiyle ilişkili olduğu ve baz yağ viskozitesiyle alakasının bulunmadığı unutulmamalıdır. 

Gresin Yapısal Stabilitesi

Mekanik stabilite: Bu, hizmet sırasında hareketli parçalar veya uygulamanın neden olduğu ya da dışarıdan gelen titreşimlere bağlı çiğnenme sebebiyle gres mekanik gerilime (kesme) maruz kaldığında, gres kıvamlılığının nasıl değişeceğinin ölçüsü olduğundan, yağlama gresi açısından önemli bir performans göstergesidir. Bir yataktaki gresin yumuşaması, sonunda gresin muhafazadan dışarı sızmasına neden olacak ve dönen parçalarda yağ eksikliğinden kaynaklanan erken arızaların önlenmesi için daha fazla bakım ve daha sık gres yenileme işlemi gerçekleştirilmesini gerektirecektir. İyi mekanik stabilitenin sağlanması için, gresler kalınlaştırıcı birleşiminin dikkatle seçilmesi ve üretim sürecinin optimizasyonuyla geliştirilmektedir. Mekanik stabilite çoğunlukla ASTM D217 uzun süreli işleme testi (örn. 100.000 çift strok) veya ASTM D1831 Dönme Stabilitesi testi kullanılarak ölçülür. ASTM D1831, 2 saat boyunca 165 devir/dakikada 5 kg ağırlığında rulman içeren dönen bir silindirle gresi kesme kuvvetlerine tabi tutar. Testlerin sonunda ortaya çıkan penetrasyon değişimi, mekanik stabilitenin ölçüsüdür. Resim 3, sol tarafta bir greste görülen aşırı mekanik yumuşamayla sağ taraftaki başka bir greste görülen çok az yumuşamayı göstermektedir. Bu test, yaklaşık olarak ASTM D217 gres işleyicide bulunan kesme gücüne eşit düşük kesme gücü üretir. Uygulama ve kullanım sırasında çevre kaynaklı kirleticilerin girişi, ne yazık ki gresin mekanik stabilitesini çoğu zaman olumsuz etkileyen yaygın bir olgudur. Greslerin yalnızca temiz haldeyken değil, su, proses sıvıları gibi çevre kaynaklı kirleticilerle diğer kirleticiler söz konusu olduğunda da mükemmel yapısal stabilite sağlayacak şekilde geliştirilmesi önemlidir. Bu durum, suyun mevcut olduğu çeşitli koşullarda yürütülen laboratuar testleriyle değerlendirilebilir. Damlama noktası: Gresin damlama noktası, kalınlaştırıcının baz yağı kalınlaştırıcı matrisinde tutma yeteneğini kaybettiği sıcaklıktır. Bunun nedeni, kalınlaştırıcının erimesi veya yağın çok incelmesi nedeniyle yüzey gerilimiyle kapiler eylemin yağı kalınlaştırıcı matriste tutmada yetersiz kalması olabilir. ASTM D2265 (eski ve daha az hassas olan ASTM D566’ya tercih edilmektedir), gresin damlama noktasının belirlenmesinde kullanılan standart yöntemdir. Küçük bir gres numunesi bir kaba konarak fırına benzer bir cihazda kontrollü bir şekilde ısıtılmaktadır. Kabın altındaki açıklıktan ilk yağ damlası düştüğünde, damlama noktasını belirlemek üzere sıcaklık kaydedilir (resim 4). Damlama noktası, kalınlaştırıcı tipinin bir işlevidir. Genellikle 240°C üzerindeki yüksek damlama noktaları, lityum kompleksi, kalsiyum kompleksi, alüminyum kompleksi, poliüre ve kil greslerde yaygın şekilde görülürken düşük damlama noktaları, konvansiyonel lityum (180°C), kalsiyum (180°C) ve sodyum (120°C) sabunlarda tipiktir. Damlama noktası, gresin termal stabilitesini belirleyen saptamalardan biridir. Ancak, gresin çalışma sıcaklığı üst limitinin kesin bir öngörüsü DEĞİLDİR; bu limit, baz yağ oksidasyon stabilitesi, katkı maddesi bozunması, kalınlaştırıcının kesilmesi, yağ ayrışması vb. gibi pek çok değişkenin bir işlevidir. Yüksek damlama noktası, üst çalışma sıcaklığının bir öngörüsünü sağlamamakla birlikte, gresin aşırı yağ salmadan kısa bir süre boyunca tabi tutulabileceği ve dolayısıyla gresin ömrünü ciddi oranda kısaltan ve uzun vadede ekipmana potansiyel olarak zarar veren maksimum pik sıcaklığın bir göstergesidir.

YAĞLAYICILARIN ANA UNSURLARI

Yağlayıcıların iki ana unsuru baz yağlar ve katkılardır. Bir yağlayıcı içinde, nihai üründe aranan viskoziteye bağlı olarak birden fazla baz yağ bulunabildiği gibi, katkılar da karışım halinde (katkı paketi olarak adlandırılırlar) veya ayrı ayrı katılabilir.

BAZ YAĞLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

BAZ YAĞLARI TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR.

Baz yağlar, yukarıda da belirtildiği gibi en çok viskozitelerine göre sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre ticari işlemlere tabi tutulurlar. Yağlama yağı sanayiinde en çok işlem gören baz yağlar 70N, 150N, 500N ve 150 Bright Stock (Açık Renk). Bu yağlar gerek renkleri, gerekse viskoziteleri ile birbirlerinden farklı olup, 70N'den 150BS'ye doğru ilerledikçe yağın rengi koyulaşır ve viskozitesi artar.

Daha önce de ifade edildiği gibi, "Nötr Solvent" sayısı ürünün eski Saybolt Universal Seconds birimiyle 40º C'deki viskozitesini gösterir. Ancak söz konusu sayı Bright Stock için istisnai olarak ürünün 100º C'deki viskozitesini gösterir. eşittir.

BAZ YAĞ ÇEŞİTLERİ

Baz yağlar temel kimyasal özelliklerine göre, parafinik, naftanik ve aromatik olarak sınıflandırılabilirler. Viskozitelerine göre de çeşitli nötr ürünler olarak sınıflandırılabilirler. Ör. 150 SN, 500 SN. Bu kodlamadaki "SN" simgesi "Nötr Solvent "anlamına gelmekte olup, sayılar da sözü edilen yağın SUS (Saybolt Universal Seconds) birimiyle 40º C'deki viskozitesidir.

Baz yağlar rafinasyon sırasında gördükleri işlemlere göre de sınıflandırılabilirler. Eğer değişik solventlerin seçilmiş özel işlemlerden geçirilmesiyle üretilmişlerse bu baz yağlar "nötr solventler" diye adlandırılırlar. Eğer baz yağlar "hydro-finish" yöntemiyle üretilmişlerse, bu durumda "hidro-finished" baz yağlar olarak adlandırılırlar. Ağır moleküllerin damıtılması yoluyla üretilmişlerse de, "hydro-cracked" baz yağlar olarak adlandırılırlar.

Baz yağlar, viskozite endekslerine göre de Düşük Viskozite Endeksli (LVI), , Orta Viskozite Endeksli (MVI), Yüksek Viskozite İndeksli (HVI) veya Çok Yüksek Viskozite Endeksli (XHVI) olarak sınıflandırılırlar.

FARKLI BAZ YAĞLARININ KULLANIM ALANLARI

Nihai ürünlerin nispeten düşük sıcaklıklarda çalışmasının öngörüldüğü durumlarda Naftanik baz yağlar kullanılır. Parafinik baz yağlar, yüksek Viskozite İndeksi gerektiren ve sıcaklıkların o kadar düşük olmadığı çalışma şartlarında kullanılır. Naftanik ve Parafinik baz yağlar en çok kullanılan baz yağlardır. Aromatik baz yağlar seyrek kullanılır ve genellikle proses yağları olarak işlev görürler.

İlave solvent işlemlerinden geçirilen parafinik ve naftanik baz yağlar türbin yağları yapımında kullanılır. Uçuculukları (volatility) çok düşük olan çok yüksek viskozite indeksli baz yağlar da çok soğuk ortamlarda çalışacak olan ince yağların üretiminde kullanılırlar. Sentetik baz yağlar da çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda kullanılır.

Teknik: Metin
IMG_3085.PNG

Teknik Destek için Bizimle iletişime geçin.

Endüstriyel yağlar ve gresler ile ilgili tüm teknik sorularınız için bizinle iletişime geçebilirsiniz. Tel: 0222 236 01 17 info@aydendustriyel.com
Castrol, Klüber, Molykote, QuakerHoughton, Loctite

Teknik Destek ve Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Teknik: Destek
Teknik: Members Page

Etiketler

ETİKETLER


Endüstriyel yağlar, madeni yağlar, özel yağlar ve gresler, metal işleme sıvıları, kızak yağları, gresler, form verme yağları, Sıcak şekillendirme yağları, dövme yağları, su bazlı kalıp ayırıcılar, dişli yağları, yüksek sıcaklık zincir yağları, komprasör yağları, sentetik yağlar, sentetik gresler, vakum pompa yağları, difüzyon pompa yağları, hadde yağları, yanmaz hidrolik sıvıları, sentetik hidrolik yağları, gıda onaylı yağlar, gıda onaylı gresler, sprey yağlayıcılar, helal belgeli yağlar, nsf belgesi h1 h2 onaylı yağlar, açık dişli gresleri, madencilik sektörü, inşaat sektörü, seramik porselen sektörü, vitrifiye sektörü, demirçelik sektörü, dökümhane sanayi, metal işleme sanayi, klüber eskişehir, molykote eskişehir, lukoil motor yağı eskişehir, liquimoly motor yağı eskişehir, eskişehir loctite, eskişehir winkel, eskişehir endüstriyel yağlar, eskişehir hidrolik yağlar, eskişehir gıda gresi, eskişehir teflon gres, eskişehir bor yağı, eskişehir antifiriz, eskişehir molykote a motor koruma katkısı, eskişehir castrol yağ, eskişehir mobil dte 25, eskişehir mobil velocite no3, eskişehir shell tellus hidrolik yağ, eskişehir oest colometa bor yağ, eskişehir hızlı yapıştırıcı, eskişehir adrana d208 bor yağ, eskişehir klüber isoflex nbu 15, eskişehir klüber gres, eskişehir klüber microlube gl 261 gres, eskişehir elf motor yağı, eskişehir yüksek hız gresi, eskişehir rulman gresi, eskişehir ep 2 gres, eskişehir sentetik gres, eskişehir 1000 derece dayanıklı gres, eskişehir 300 derece dayanıklı gres, eskişehir 700 derece dayanıklı gres pasta, eskişehir siyah gres, eskişehir beyaz gres, eskişehir gıda makinası yağı, eskişehir chesterton 610, eskişehir chesterton 615, eskişehir azolla zs 46, eskişehir total motor yağları, eskişehir total hidrolik yağları, eskişehir mdf kit yapıştırıcı, eskişehir çinko sprey, eskişehir würth, eskişehir 5w40 motor yağı, eskişehir 10w40 motor yağı, eskişehir 15w40 motor yağı, eskişehir vecton 10w40 motor yağı, eskişehir kartuş gres, eskişehir castrol gres ep 2 gres, eskişehir shell ep 2 gres, eskişehir hougthon yağ, eskişehir piston yağı, eskişehir kalıp ayırıcı yağ, eskişehir ırm 901, eskişehir kimyasal, eskişehir kalibrasyon sıvısı, eskişehir petrol ofisi bor yağı, eskişehir cnc ayna gresi, eskişehir spindle gresi, eskişehir fan gresi, eskişehir zincir yağı, eskişehir dişli yağı, eskişehir chemlube gres, eskişehir chemlube gres, eskişehir chemgrease, eskişehir silikon gres, eskişehir dow corning, eskişehir silikon yağı, eskişehir koşu bandı yağı, eskişehir bakır gres, eskişehir iletkenlik gresi, eskişehir elektrik iletken gresi, eskişehir oest kesme yağı, eskişehir alpet hidrolik yağı, eskişehir alpet yağ, eskişehir lukoil hidrolik yağ, eskişehir suya dayanıklı gres, eskişehir pleyt gresi, eskişehir su bazlı kalıp ayırıcı, eskişehir hazır antirifiz, eskişehir cam suyu, eskişehir -30 cam suyu, eskişehir montaj gresi, eskişehir 1000 derece bakır gres, eskişehir lukoil geyser lt 46 hidrolik yağ, eskişehir castrol radicool mavi antifiriz, eskişehir enigma pws 50 mil yağı, eskişehir eralube bor yağı, eskişehir eralube tapping dtr klavuz yağı, eskişehir rocol ultracut bor yağı, eskişehir rocol tapping rtd klavuz yağı, eskişehir açık dişli gresi, eskişehir grafitli gres yağı, eskişehir eralube bio cf bor yağı, eskişehir boyahane zincir yağı, eskişehir gıda yağı, eskişehir gıda gresi, eskişehir nsf h1 gres, eskişehir helal sertifikalı gres, eskişehir cimcool bor yağı, eskişehir elkalub gres, eskişehir elkalub la 8, eskişehir tapping tdr klavuz yağı, eskişehir dupont gres, eskişehir dupont krytox gres, eskişehir ptfe gres, eskişehir teflon yağ, eskiişehir soğutma sıvısı, eskişehir taşlama sıvısı, eskişehir dövme yağı, eskişehir mobil centaur gres, eskişehir mobil dte oil light, eskişehir mobil velocite no4, eskişehir ıkv trıbochain 100 ht, eskişehir tribochain 100 ht zincir yağı, eskişehir opet 5w30 yağ, eskişehir özel yağ, eskişehir spesifik gres, eskişehir komprasör yağı, eskişehir vakum pompa yağı, eskişehir vakum gresi, eskişehir elektrik rulman gresi, eskişehir skf gres, eskişehir rulman gresi, eskişehir ep gres, eskişehir kauçuklu gres, eskişehir kırmızı gres, eskişehir mortech 460 yağ, eskişehir sirkülasyon yağı, eskişehir shell gres, eskişehir shell gadus gres, eskişehir mobil gres, eskişehir castrol gres, eskişehir petrol ofisi ep gres, eskişehir kyodo yushi gres, eskişehir akardion gres, eskişehir otomatik yağlama gres, eskişehir stec sprey yağ, eskişehir sprey gres, eskişehir sıvı gres, eskişehir sprey zincir yağı, eskişehir motosiklet zincir yağı, eskişehir lubegross madeni yağ online market, eskişehir ayd madeni yağlar, eskişehir ayd endüstriyel yağlar, eskişehir ayd endüstriyel, eskişehir otomatik yağlama sistemleri, eskişehir iş makina pim burç gresi, eskişehir tozlu ortam gresi, eskişehir ondüle vals rulman gresi, eskişehir tünel fırın araba rulman gresi, eskişehir klüber gr ar 555 gres, eskişehir ar 555 teflon gres, eskişehir pelet presi gresi, eskişehir ekskavatör gres, eskişehir MoS2 gres, eskişehir kalsiyum sülfanat gres, eskişehir lityum komplex gres, eskişehir bor yağ bakteri öldürücü, eskişehir bor yağ temizlik sistemleri, eskişehir vakum pompaları, eskişehir komprasör rulman gresleri, eskişehir mavi gres, eskişehir fren balata sprey, eskişehir molykote kuru yağlama, eskişehir sıvı parça temizleme, eskişehir metal temizleme solventi, eskişehir yıkama solventi, eskişehir madeni yağlar, eskişehir gresler, eskişehir motor yağ, eskişehir hidrolik yağ, eskişehir komprasör yağ, eskişehir caldini pas sökücü sprey, eskişehir lubekrafft yağ, eskişehir gale yatak yağı, eskişehir molykote m55 plus katkı, eskişehir kimyasal, eskişehir motor yağ katkısı, eskişehir lifter katkısı, eskişehir dizel partükül temizleyici, eskişehir enjektör temizleyici, eskişehir flash yağı, winkel sıvı gres, würth sıvı gres, alpet hidrolik yağı, alpet kızak yağı, alpet ısı transfer yağı, grafitli gres, alpet madeni yağlar, aplet gres yağı, gıda gresi, gıda onaylı yağ ve gresler, BASF Glysantin G48, BASF Glysantin G40, Struktol Permalease 90, Silikonlu kalıp ayırıcı, Silikonsuz kalıp ayırıcı, sarı antifriz, kırmızı antifriz, mavi antifriz, PENTOSIN CHF 11S, ISO 1817 Liquid F, Haltermann ISO Liquid F
QUAKER, HOUGTHON, QUAKERTEK, VERKOL, QUAKERHOUGTHON ESKİŞEHİR YETKİLİ BAYİ AYD ENDÜSTRİYEL


ÖZEL YAĞLAR VE GRESLERİ, SICAK ŞEKİLLENDİRME YAĞLARI, BOR YAĞLARI, KESME SIVILARI


QUAKER SENTETİK ZİNCİR YAĞLARI, YAĞ, YÜKSEK SICAKLIK, BOYAHANE, DİKEY KURUTMA, RAMÖZ, QUAKER SENTETİK DİŞLİ YAĞLARI, YAĞ, QUAKER SENTETİK KOMPRASÖR YAĞLARI, YAĞ, QUAKER YANMAZ HİDROLİK YAĞLARI, HFDU , HFC, QUAKER YANMAZ HİDROLİK SIVILARI,, QUAKER SENTETİK HİDROLİK YAĞLARI, QUAKER SPİNDLE GRES, YÜKSEK HIZ GRES, QUAKER YÜKSEK HIZ GRESLERİ, GRES, QUAKER BENTONİT GRESLER, KİL GRES, QUAKER YÜKSEK SICAKLIK GRESLERİ, GRES, QUAKER TOZLU VE SULU ORTAM GRESLERİ, GRES, QUAKER AĞIR YÜK VE ŞOK BAŞINÇ GRESLERİ, GRES, QUAKER KİMYASAL ORTAM GRESLERİ, GRES, QUAKER SİLİKON GRESLERİ, GRES, QUAKER MONTAJ PASTALARI, PASTE, DEMONTAJ, QUKAER SPREY YAĞLAYICILAR, AEROSOL, QUAKER VASELİN GRESLER, GRES, MERKUR 55, VAZELİN GRES YAĞI, VAZELİN YAĞ, QUAKER SOĞUTMA SIVILARI, BOR YAĞ, SOĞUTMA SIVISI, CNC TEZGAH, TORNA, FREZE, DİK İŞLEM, YATAY, POTENZA, QUAKER POTENZA SERİSİ SOĞUTMA SIVILARI, KIZAK YAĞLARI, KESME YAĞLARI, QUAKER DELME YAĞLARI, DERİN ÇEKME, FORM VERME, KLAVUZ YAĞ, PASLANMAZ, QUAKER SOĞUK HADDE YAĞLARI, POTENZA, QUAKER DALMA EREZYON SIVILARI , EDM FLUIDS , QUAKER KESME YAĞLARI, SAF KESME YAĞ, QUAKER SOĞUK ŞEKİLLENDİRME YAĞLARI , FORM VERME, QUAKER SICAK ŞEKİLLENDİRME YAĞLAR, ENJEKSİYON, EKTRÜZYON, QUAKER KIZAK YAĞLARI, YAĞ, QUAKER ALKALİ YIKAMA SIVILARI, SICAK YIKAMA, QUAKER TOZ BASTIRICILAR, TUTUCULAR, QUAKER KORUYUCU YAĞLAR, PAS ÖNLEYİCİ, QUAKER GIDA ONAYLI YAĞLAR, GIDA ONAYLI GRESLER, ÖZEL YAĞLAYICILAR VE GRESLER, SPECIALTY GREASES, VERKOFOOD FG GIDA ONAYLI GRESLER, H-1, HELAL BELGESİ, VERKOL GRESLER, VERKOL ZİNCİR YAĞLARI, VERKOL DİŞLİ YAĞLARI, VERKOL YÜKSEK SICAKLIK GRESLERİ, VERKOL TEFLON GRES


eni i-Sint binek Otomotiv yağları, motor yağları, eni i-Sİnt professionel hafif ticari ve ağır vasıta motor yağları, motor yağları, eni i-Ride motosiklet yağları, eni i-Sea deniz marina yağları, eni i-Sigma performance tarım araçları motor yağları, eni i-Rotra diferansiyel ve transmisyon yağları, eni Endüstriyel yağlar, madeni yağlar, gresler, eni Gresler, gres, eni koruyucu yağlar, eni hidrolik yağlar, yağ, eni agip gres, agip yağ, eni gresLİQUİ MOLY ESKİŞEHİR, MOTOR YAĞLARI, LİQUİ MOLY ESKİŞEHİR KATKILAR


LİQUİ MOLY 5W30, LİQUİ MOLY 5W40, LİQUİ MOLY 10W60, LİQUİ MOLY 10W40, LİQUİ MOLY 10W40 MOS2, LİQUİ MOLY 0W20, LİQUİ MOLY 0W30


LİQUİ MOLY LİFTER KATKI, LİQUİ MOLY MOS2 KATKI, LİQUİ MOLY MOTOR YAĞI KATKISI, LİQUİ MOLY DİZEL PARTÜKÜL KATKISI, LİQUİ MOLY KATKILAR, LİQUİ MOLY MOTOR YAĞLARI, LİQUİ MOLY ESKİŞEHİR, LİQUİ MOLY KÜTAHYA, LİQUİ MOLY BİLECİK, LİQUİ MOLY BOZÜYÜK


LİQUİ MOLY ÜRÜNLERİ STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR.


LİQUİ MOLY Motor Yağları, Otomotiv yağları


LİQUİ MOLY Şanzuman ve Hidrolik yağları


LİQUİ MOLY Katkılar, KATIKLAR


LİQUİ MOLY Servis ürünleri


LİQUİ MOLY Araç bakım ürünleri


LİQUİ MOLY ESKİŞEHİR YETKİLİ SATICISI


LİQUİ MOLY KÜTAHYA YETKİLİ SATICISI


LİQUİ MOLY BİLECİK YETKİLİ SATICISI


LİQUİ MOLY BOZÜYÜK YETKİLİ SATICISI
LİQUİ MOLY ESKİŞEHİR YETKİLİ SATICISI, MOTOR YAĞLARI, LİQUİ MOLY KATKILAR, LİFTER KATKISI


KLÜBER MARKALI ÜRÜNLER STOKLARIMIZDAKİ YERİNE ALMIŞTIR. ÖZEL KLÜBER YAĞLAR VE GRESLER


KLÜBER ESKİŞEHİR YEYKİLİ SATICISI, castol optileb gt 220, castrol optilep gt 320, castrol viscogen kl9, castrol viscogen, castrol optileb ch 1500, castrol optileb ch 150


KLÜBER İSOFLEX NBU 15, KLÜBER TOPAS L 32 N, KLÜBER GRES, KLÜBER KOMPRASÖR YAĞI, KLÜBER ZİNCİR YAĞ, KLÜBER, DİŞLİ YAĞ, CNC SPİNDLE HIZ GRESİ


KLÜBER GR AR 555 TEFLON GRES, YÜKSEK SICAKLIK GRES, YÜKSEK SICAKLIK ZİNCİR YAĞI, TOZA VE SUYA DAYANIKLI YAĞ, GRES


KLÜBER PARALIQ P 12, P 40, KLÜBER BARRIERTA L 55/2, KLÜBER ASONİC GHY 72, ELEKTRİK MOTOR GRESİ, KLÜBER MİCROLUBE GL 261


KLÜBER LİNER KIZAK GRESİ, KLÜBER 300 DERECE GRES, KLÜBER İLETKENLİK GRESİ, CHEMTREND PL 734, KLÜBER CHEMTREND GRES, CHEMTREND PASTA,


KLÜBER PARALIQ P 12, KLÜBER STABURAGS NBU 8 EP, ENEOS PREMİUM ULTRA 0W20 MOTOR YAĞI, ENEOS 10W40 MOTOR YAĞI, ENEOS 5W30


IKV, İKV TEFLON GRES, İKV YÜKSEK SICAKLIK GRESLER, İKV OLUKLU MUKAVVA SEKTÖRÜ İÇİN GRES, İKV MPA 2 H, TRİBOFLON MYA 242 FG, ZAROX C 2005 YÜKSEK SICAKLIK GRES, 100 HT, 250 HT YÜKSEK SICAKLIK ZİNCİR YAĞLARI, TRİBOFOOD HLQ 32

MOLYKOTE  MARKALI ÜRÜNLER STOKLARIMIZDAKİ YERİNE ALMIŞTIR. ÖZEL MOLYKOTE YAĞLAR, GRESLER, SPREYLER


MOLYKOTE D 321 R SPREY, MOLYKOTE METAL CLEANER SPREY, MOLYKOTE LOGTERM, MOLYKOTE GRES ESKİŞEHİR, MOLYKOTE YAĞ


MOLYKOTE SİLİKON YAĞ, MOLYKOTE SİLOKON GRES, DOW CORNİNG GRES, DOW SİLİKON YAĞI,


ELKALUB MARKALI ÜRÜNLER STOKLARIMIZDAKİ YERİNE ALMIŞTIR. ÖZEL YAĞLAR VE GRESLER


ELKALUB LA 8, ELKALUB GLS 75/N2, ELKALUB GLS 962/N2


ELKALUB GRES, ELKALUB YAĞ, ELKALUB LA 8, MATBAA ZİNCİR YAĞ


VİSCOL VİSTAP, VİSCOL YAĞ, VİSCOL VİSCHAİN 100 HT, VİSCOL ZİNCİR YAĞLAR, VİSCOL HİDROLİK YAĞLARI, PETROVİSCOL HİDROLİK YAĞI


PETROVİSCOL SİLİKON GRES, PETROVİSCOL ZİNCİR YAĞI, PETROVİSCOL KALAVUZ ÇEKME YAĞI, PETROVİSCOL KOMPORASÖR YAĞI, PETROVİSCOL


ESKİŞEHİR PETROVİSCOL, KÜTAHYA PETROVİSCOL, BİLECİK PETROVİSCOL, BOZÜYÜK PETROVİSCOL YAĞ, ESKİŞEHİR VİSCOL YAĞ


LOCTITE 243 BO50ML EN/FR/AB/TR, LOCTITE 270 BO 50ML EGFD, LOCTITE 542 BO 50ML EGFD, LOCTITE 55 48X160M TR, LOCTITE 577 ACC50ML EN/FR/AB/TR, LOCTITE 638 BO 50ML EFAT, LOCTITE 641 BO 50ML EGFD, LOCTITE 574 ACC 50ML EGFD, LOCTITE SF 7649 150ML EGFD, LOCTITE 401 20G EFAT, LOCTITE 406 20G EFAT, LOCTITE 454 TB20G EGFD, LOCTITE SF 770 10G EN/DE, LOCTITE 518 PEN, LOCTITE GASKET MAKER RD TB70 ML, LOCTITE GASKET MAKER BK TB 70ML, LOCTITE GASKET MAKER GY TB70 ML, LOCTITE SI 598 BK 190MLEN, LOCTITE SI 598 TB80ML EN/ES, LOCTITE 401 3G TR, LOCTITE EA 3430 BC 24ML EN/DE, LOCTITE EA 3450 25ML TR, LOCTITE EA 3463 114G EN/DE, LOCTITE SI 5075 4,27M EPIG, LOCTITE HY 4070 CR11G DB EN/DE, LOCTİTE SİLİKON, LOCTITE SF 7063 400MLEFAT, LOCTITE LB 8021 400ML EFAT, LOCTITE LB 8101 400ML EFAT, LOCTITE LB 8201 400ML EFAT, LOCTITE SF 7200 400ML EGFD,LOCTITE SF 7900 AE400ML EGFD


ONDÜLE VALS RULMAN YAĞI, YÜKSEK SICAKLIK GRES, TEFLON GRES,


DUPONT GRES, YÜSKEK SICAKLIK GRES, Dupont Krytox 226, 227


Gofret fırın gres, tost menteşe gres, Gıda fabrikası gres, yağ


MOTOREX MARKALI ÜRÜNLER STOKLARIMIZDAKİ YERİNE ALMIŞTIR. METAL İŞLEME YAĞLARI VE ÇÖZÜMLERİ, ÖZEL YAĞLAR


MOBİL UNİVİS HVI 26 VE MOBİL VELOCİTE NO 3 ÜRÜNLERİ STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR. MOBİL SHC 630, MOBİL RARUS SHC 1025


KORASİLON ÖL TT 10 SİLİKON YAĞ, LOCTİTE 7800 ÇİNKO GALVANİZ SPREY, METAL KAPLAMA SPREY,


KORASİLON PASTE AA-S250 Tube Litho, KORASILON Pasten, KORASILON Pasten M-Series, KORASILON Paste P-S 230, KORASILON  Paste AA-S 250


IRM 901, IRM 902, IRM 903, TEST SIVISI, TEST YAĞLARI, ISO 1817 Liquid F,  FAME Fatty acid methyl esters


PANOLİN ÖZEL KOMPRASÖR YAĞLARI STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR.


SİMALUBE MARKALI ZAMAN AYARLI KARTUŞ YAĞLAYICILAR STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR.


KYODO YUSHI MARKALI ÖZEL GRESLER STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR.  MADE İN JAPAN - MULTEMP FZ NO 00


ENEOS MARKALI JAPON MARKALI ARAÇLARIN DOLUM YAĞLARI STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR.


ZELLER GMELIN DİVİNOL LİTHOGREASE 00 STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR.
ELKALUB GIDA GRESİ, ELKALUB GRES, ELKALUB YAĞ, ELKALUB SPREY, ELKALUB MATBAA MAKİNA YAĞI


ELKALUB GLS 966/N2, ELKALUB GLS 135/N00, ELKALUB GLS 75/N2, ELKALUB GLS 135/N2,


ELKALUB GLS 135/N1, ELKALUB GLS 163/NLGI 2, ELKALUB GLS 569, ELKALUB 962/N2, ELKALUB LFC 1100


ELKALUB VP 785, ELKALUB LA 151, ELKALUB GLS 37/N1, ELKALUB GLS 595/N2, ELKALUB 361/N1


ELKALUB LA 8, ELKALUB LA 8P, ELKALUB LA 8 (H1), ELKALUB GLS 75/N2, ÖZEL YAĞLAR GRESLER


SHELL ENDÜSTRİYEL YAĞLAR STOKLARIMIZDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR. SHELL TELLUS, SHELL GADUS, SHELL MORLİNA, SHELL CORENA
LUKOİL MOTOR YAĞLARI ESKİŞEHİR, LUKOİL MOTOR YAĞLARI KÜTAHYA, LUKOİL 5W30 MOTOR YAĞI, LUKOİL GENESİS MOTOR YAĞI,


LUKOİL GEYSER ST, LUKOİL HİDROLİK YAĞ, LUKOİL DİŞLİ YAĞI, LUKOİL GRES, LUKOİL GEYSER LT ZF 46, 68


LUKOİL ÇİNKOSUZ HİDROLİK YAĞ, HVİ, HVI HİDROLİK YAĞ, LUKOİL KIZAK YAĞI, LUKOİL KOMPRASÖR YAĞI


AKPET HİDROLİK YAĞLARI, AKPET MOTOR YAĞLARI, AKPET GRES, AKPET MADENİ YAĞ, AKPET ENDÜSTRİYEL YAĞLAR


LUKOİL GRES, ÖZEL YAĞLAR, GRAFİTLİ SIVI PİSTON YAĞLARI, THERMEX GO 4830,  HOUGHTON ADRANA D 208, HOUGHTON ADRANA D209, HOUGTHON ADRANA D 208 FF, HOUGHTON  BOR YAĞI, HOUGHTON PİSTON YAĞI, HOUGHTON  KESME YAĞI, HOUGHTON  KIZAK YAĞI


MOLYKOTE A MOTOR KORUMA KATKISI, MOLYKOTE KATKI, MOLYKOTE A DİSPERSİON KATKI, MOLYKOTE ESKİŞEHİR, MOLYKOTE KÜTAHYA


CHEMLUBE ENİGMA PWS 50 MİL YAĞI, CHEMLUBE ENİGMA SE 50 HT, MİL YAĞI, BIÇAK YAĞI, MUKAVVA SEKTÖRÜ, CHEMLUBE 501,

ULTRACHEM

DIESTER-BASED COMPRESSOR LUBRICANTS

CASTROL ALPHASYN HTX 150, CASTROL ALPHASYN HTX 150, CASTROL SENTETİK DİŞLİ YAĞI, castrol 5w30 yağ, castrol 10w40 yağ


castrol magnatec 5w30 yağ, castrol edge 5w30 yağ, castrol hysol, castrol hidrolik yağ, castrol dişli yağ, castrol zincir yağı


mattei compressor, MATTEİ KOMPRASÖR YAĞ, FLUİD, SOĞUTMA KOMPRASÖR YAĞI, Emkarete LS 68 H KOMPRASÖR YAĞI, MARİNE YAĞLARI


LOCTİTE 470, LOCTITE 243, LOCTITE YAPIŞTIRICI, LOCTITE RULMAN KENETLEYİCİ, LOCTITE CİVATA SABİTLEYİCİ, LOCTİTE 55 SIZDIRMAZLIK İPİ


LOCTİTE 222, LOCTİTE 270, LOCTİTE 638, TEROSAN, LOCTİTE 401, LOCTİTE 406, ESKİŞEHİR HIZLI YAPIŞTIRICI, 3M MASKE, 3M KULAKLIK, LOCTİTE 577


ESKİŞEHİR LOCTİTE ÜRÜNLERİ, KÜTAHYA LOCTITE ÜRÜNLERİ, LOCTİTE SF 7063, LOCTİTE LB 8008 C5-A BAKIR MONTAJ PASTASI, LOCTİTE LB 8156


TEROSON PU 8597 CAM YAPIŞTIRICI, LOCTİTE 262, LOCTİTE 518 PEN, LOCTİTE 542, LOCTİTE CİVATA SABİTLEYİCİ, LOCTITE YAPIŞTICI


LOCTİTE SF 7800 ÇİNKO SPREY, LOCTİTE ZİNC SPREY, LOCTİTE GALVANİZ SPREY, LOCTİTE YAPIŞTIRICI,


ESKİŞEHİR LOCTİTE 234 CİVATA SABİTLEYİCİ, ESKİŞEHİR WİNKEL YAPIŞTIRICI, WİNKEL EPOKSİ DOLGU MACUNU, EPOKSİ YAPIŞTIRICI


WİNKEL KENETLEME ÖNLEYİCİ, WİNKEL METAL DOLGULU EPOKSİ YAPIŞTIRCILAR, WİNKEL DİŞLİ SIZDIRMAZLIK, WİNKEL PARÇA YÜZEY EL TEMİZLEYİCİLER, WİNKEL KUVVETLİ PAS SÖKÜCÜ, WİNKEL FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ, WİNKEL METAL KAPLAMA SPREY, WİNKEL HIZLI YAPIŞTIRICILAR

DİESTER BAZLI KOMPRESÖR YAĞLARI, PAO BAZLI SENTETİK YAĞLAR, POE, POLYOL ESTER YAĞ, HC BAZLI YAĞİ

WİNKEL MARKALI ÜRÜNLER ESKİŞEHİR BÖLGE YETKİLİ SATICISI, YAPIŞTIRICILAR, CİVATA SABİTLEYİCİLER, SPREYLER

CHESTERTON 615, CHESTERTON 610 ZİNCİR YAĞI, CHESTERTON 601, CHESTERTON 630GRES

DUPONT GRES, DUPONT MARKALI ÜRÜNLER, DUPONT KRYTOX GLP 105, 205, 215, 225, 226

perfluoropolyether (PFPE) also called perfluoroalkylether (PFAE) or perfluoropolyalkylether (PFPAE) with the following, ptfe grease

PTFE TEFLON GRES, PTFE Polytetrafluoroethylene grease

HALAL BELGELİ GRES, YAĞ, NSF H1,H2 GRES, YAĞLAR, CASTROL MAGNA 2, MOBİL VELOCİTE NO 3, CNC İŞ MİLİ YAĞI, CNC SPİNDLE SOĞUTMA YAĞI

İNOX LİKİT SIVI METAL KAPLAMA, ÇİNKO LİKİT SIVI METAL KAPLAMA, GALVANİZ LİKİT SIVI METAL KAPLAMA

BARYUM COMPLEX GRES, LİTYUM KOMPLEX GRES, ALÜMİNYUM COMPLEX GRES, BAZ YAĞ, KALIŞLAŞTIRICI, GRES BİLEŞİMİ, KATIKLAR, EP, AW, KATIK

Tectyl 846-K-19, Premium solvent based corrosion preventive compound, Solvent bazlı koruyucu yağlar,

TECTYL 846-K-19 cures to a dark amber colored, waxy, translucent, firm film

Valvoline Performance Products TECTYL 846-K-19

Castrol Optitemp HT 2 HT 2 EP, kyodo yushi, nabtesco vigogrease re 00,  

PTFE GRES, perfluore GRES,

LEYBONOL LVO 100 VAKUM YAĞI,  LVO 100 VAKUM YAĞI, LVO VAKUM POMPASI YAĞI, RUİ 705 VAKUM YAĞI, RUI 705 VAKUM YAĞ

DİFÜZYON POMPA YAĞLARI, SİLİKON DİFÜZYON POMPA YAĞLARI RUİ CHEM VAKUM YAĞ, MOLYVAC 1000, 3000, 5000


MOLYTECH VAKUM POMPA YAĞLARI, PETRO CANADA SÜPER VAC PUMP FLUİD, SENTETİK VAKUM POMPA YAĞI

LEYBOLD GS32 VAKUM POMPA YAĞI, YÜKSEK VAKUM GRESİ, HİGH VACUUM GREASE, SİLİKON BAZLI VAKUM POMPA GRESİ

OEST COLOMETA BOR YAĞLARI, OEST KESME YAĞLARI, OEST COLOMETA P 25 T, OEST COLEMETA PA 50

FUCHS CASSİDA GRESLER YAĞLAR, CASSIDA GRESLER YAĞLAR, SHELL CASSİDA GREASE HTS 2, HTS 2 GIDA GRESİ

CASSİDA GIDA GRESLER, CASSİDA GIDA YAĞLARI, MOBİL KARTUŞ GRES, MOBİL XHP 222, MOBİL POLYREX EM KARTUŞ GRES

MOLYKOTE DX PASTE, MOLYKOTE 1000 PASTE, MOYKOTE D 321 R SPREY, MOLYKOTE A MOTOR KATKISI, MOLYKOTE BR 2 PLUS, MOLYKOTE LONGTERM W2, MOLYKOTE TP 42, MOLYKOTE METAL CLEANER SPREY, MOLYKOTE MULTİLUB GRES, MOLYKOTE HİGH VACUUM GRES, MOLYKOTE S 1002 SPREY, MOLYKOTE CU 7439 PASTE, MOLYKOTE PG 75, MOLYKOTE GRES, MOLYKOTE SİLİKON YAĞ, MOLYKOTE YAĞ

CASTROL ALPHASYN HTX 150 SENTETİK DİŞLİ YAĞI, CASTROL ALPHASYN HTX 320 SENTETİK DİŞLİ YAĞI, CASTROL DİŞLİ YAĞI, CASTROL HİDROLİK YAĞ

CASTROL MAVİ ANTİFİRİZ, PETROL OFİSİ YEŞİL ANTİFİRİZ, TOTAL MAVİ ANTİFİRİZ, LUKOİL MAVİ ANTİFİRİZ, ATF 2 YAĞ, MOBİL EM GRES, MOBİL XHP 222 GRES, MOBİL KARTUŞ GRES, ŞARTLANDIRICI YAĞI, 10 NUMARA HİDROLİK YAĞ,  AKPET SAE 10W YAĞ, LUKOİL GENESİS DPF 5W30 YAĞ, DOT 3 YAĞ, DOT 4 YAĞ, LUKOİL ATF 2D, SHELL RİMULA MOTOR YAĞLARI, CASTROL EDGE 5W30, TOTAL HİDROLİK YAĞI,

WİNKEL HIZLI YAPIŞTIRICILAR, WİNKEL SIVI GRES, WİNKEL DELME KESME KLAVUZ YAĞI,

Winkel UV Yapıştırıcılar, Winkel Poliüretan ve Silikon Yapıştırıcılar, Winkel Civata Sabitleyiciler, Winkel Rulman Kenetleyiciler

Winkel Boru Kenetleyiciler, Winkel Yüzey Contalama Ürünleri, Winkel Pas Sökücü Ürünler, Winkel Sprey Yağlayıcılar, Winkel Temizleme Ürünleri, Winkel Metal Kaplama Ürünleri, Winkel Bakım Tespit Yan Ürünleri, Winkel Yüzey Tekniği Ürünleri, Winkel Aerosol Ürünler

IKV ZİNCİR YAĞI, TRİBOCHAİN 100 HT, CHESTERTON 601 GRES

ESKİŞEHİR KLÜBER GRES, KLÜBER YAĞ, ESKİŞEHİR MOLYKOTE GRES, KÜTAHYA MOLYKOTE GRES

KLÜBER YAĞ, CONDAT GRES, CONDAGLASS HT 250, KLÜBER SUMMİT SH 46, KLÜBER NCA 52

ZİNCİR YAĞI, GRES, DİŞLİ YAĞI, VAKUM POMPASI YAĞI, AÇIK DİŞLİ GRESİ, ELEKTRİK MOTOR RULMAN GRESİ, FAN RULMAN GRESİ

DEĞİRMEN YATAK GRESİ, BOYAHANE ZİNCİR YAĞI, BOR YAĞI, HİDROLİK YAĞI, SENTETİK HİDROLİK YAĞI, SENTETİK DİŞLİ YAĞI

YÜKSEK SICAKLIK GRES, 1000 DERECEYE DAYANIKLI GRES, MONTAJ PASTASI, ZİNCİR YAĞLAMA SPREYİ, AĞIR YÜK GRESİ

GAZ VANA GRESİ, SHELL HİDROLİK YAĞI, ESKİŞEHİR ÖZEL GRESLER, IRM TEST SIVISI, SİLİKON YAĞI, SİLİKON GRES

CASTROL GRES, CASTROL YAĞ, CHEMLUBE 501, KOMPRASÖR YAĞLARI, SENTETİK KOMPRASÖR YAĞI, SPREY YAĞLAYICI

HIZLI YAPŞTIRICI, EGSOZ BOYASI, YÜZEY İŞLEM KİMYASALI, MOTOR YAĞLARI, MOTOR YAĞI KATKISI, SERAMİK YAĞLAMA PASTASI

TEFLON GRESLER, RAM GRESİ, SU BUHAR GRESİ, PETROL OFİSİ GRES, EP 2 GRES, KAUÇUKLU GRES

ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR, ESKİŞEHİR KLÜBER GRESLER, ROCOL TAŞLAMA SIVISI, ERALUBE KESME YAĞLARI

ERALUBE BOR YAĞLARI, MOYDUVAL GRES, MOLYDUVAL YAĞ, SEKOREX ZİNCİR YAĞI, PEGASUS GRES

MOLYDUVAL PEGASUS KLE 2, PEGASUS LKA 2, PEGASUS KD 460, LUKOİL GEYSER LT ZF 46, MOTOREX YAĞ, ANTİFİRİZ

MOBİL VACTRA NO 2, MOBİL VACTRA NO 4, MOBİL RARUS SHC 1025, MOBİL SHC 630, MOBİL SHC 629, CASTROL HYSPİN AWS 32

MOBİL DTE 25, MOBİL DTE EXCEL, PETRO CANADA, DUPONT KRAYTOX GRES, ELKALUB GRES, ELKALUN YAĞ, LUBCON YAĞ

CHEMLUBE GRES, CHEMLUBE ZİNCİR YAĞI, CHEMLUBE DİŞLİ YAĞI, CHEMLUBE VAKUM YAĞI, CHEMLUBE KOMPRASRÖR YAĞI

MOLYKOTE D 321 R SPREY, MOLYKOTE METAL CLEANER SPREY, MOLYKOTE PASTE, MOLYKOTE 1000 PASTE

KYODO YUSHİ MULTEMP FZ 00, LUBE GRES, AKARDİON GRES, PETROL OFİSİ ANTİFİRİZ, CHESTERTON 601, CHESTERTON 610, PETROL OFİSİ GRES, MOBİL GRES, MOBİL SHC YAĞ, GRANÜLLÜ EL TEMİZLEME KREMİ,

PETROL OFİSİ MAVİ ANTİFİRİZ, PETROL OFİSİ KIRMIZI ANTİFİRİZ, CASTROL ANTİFİRİZ, LUKOİL ANTİFİRİZ, KIRMIZI ANTİFİRİZ, MAVİ ANTİFİRİZ, TOTAL ANTİFİRİZ, ANTİFİRİZ ÇEŞİTLERİ, MOBİL ANTİFİRİZ, SHELL ANTİFİRİZ, GTA ANTİFİRİZ, OPET ANTİFİRİZ, YEŞİL ANTİFİRİZ, KONSANTRE ANTİFİRİZ

kimyasallar, kalibrayon sıvıları, test kimyasalları, Eskişehir kimyasallar, kütahya kimyasal, bilecik kimyasal, yıkama sıvıları, kazan temizleme sıvıları, granüllü el sabunları, metal temizleme solventleri, uçucu yağlar, solventler, white oil, beyaz yağlar, gıda yağları, kanola yağı,


Hint Yağı FSG, Castor Oil FSG, Hidrj.Hint Yağı ,Hydrogenated Castor Oil, Klor Parafin, Chlorinated Paraffin, Gliserin, Glycerine, Epoksi Soya Yağı (ESBO), Epox. Soyabean Oil (ESBO), Hidrojenize Hint Yağ, Izo Propil Alkol (IPA), Isopropyl Alcohol (IPA), Butil Glikol, Butil Di Glikol, Aseton, Metil Etil Keton, Metilen Klorit, Methylene Chlorıde, Perkloretilen, Perchloroethylene, Trikloretilen, Trichloroethylne, Potasyum Hidroksit, Potassium Hydroxide (Flake) ,Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Caustic Soda, Lityum Hidroksit , Lithium Hydroxide, Monoetanolamin (MEA), Monoethanolamine (MEA), Dietanolamin (DEA), Diethanolamin (DEA), Trietanolamin (TEA), Triethanolamine (TEA), Dietilen Tetramin (DETA), Diethylenetriamine (DETA), Tetraetilen Pentamin (TEPA), Tetraethylenepentamine (TEPA), Tetraetilen Tetramin (TETA), Triethylenetetramin (TETA), Etilendiamin (EDA), Ethylenediamine (EDA), Aminoetil Piparazin (AEP), Aminoethylpiperazine (AEP), Aminoetiletanolamin (AEEA), Aminoethylethanolamine (AEEA), Triizopropanolamin%85 (TIPA), Triisopropanolamine 85% (TIPA), Akrilik Asit, Acrylic Acid, Formik Asit %85, Formic Acid %85, Fosforik Asit %85 (Gıda – Teknik), Phosphoric Acid %85 (Food/Technical), Lorik Asit, Lauric Acid, Okzalik Asit, Oxalic Acid, Oleik Asit, Oleic Acid, Sitrik Asit(Monohidrat-Anhidrat), Citric Acid (Mono/Anh), Kokoyağ Asidi, Coconut Fatty Acid, Stearik Asit (Bütün Tipleri), Stearic Acid (All Types), Tuzlar, Sodyum Karbonat/Sodyum Bi karbonat, Sodyum Ligno Sülfanat, Naftalin Sülfonat, Metil Ester, Soya Metil Esteri, Kanola Metil Esteri, IRM 901, IRM 902, IRM 903

castrol alpha sp dişli yağı, castrol aircol komprasör yağı, castrol optitemp gr 9830 PTFE teflon gres, castrol optitemp lg 2, castrol hyspin hlpz 46 hidrolik yağı, castrol viscogen zincir yağı, castrol viscogen klk 25, castrol tribol tt 1 pd, castrol optigear sentetik dişli yağı, castrol optigear pd 220 es, castrol optigear pd 320 es, castrol optileb gr 823/2 gıda gresi, castrol gıda gresi, castrol tribol cs 1555 sentetik komprasör yağı, castrol ep 2 gres, castrol kauçuklu gres, castrol viscogen kl 23 sprey, castrol yüksek sıcaklık zincir yağı, castrol yüksek sıcaklık gresi, castrol montaj pastası, castrol hyspin aws hidrolik yağı, castrol hidrolik yağları, castrol atf yağları, castrol magna sw d68 kızak yağları, castrol magna sw d32 kızak yağları, castrol kızak yağı, castrol magna 2 sirkülasyon yağı, castrol hysol mb 50 bor yağı, castrol soğutma sıvısı, castrol kesme yağı, castrol edge, castrol magnatec, castrol magnatec gtx, castrol motor yağı, castrol edge 5w30, castrol magnatec 5w30, castrol magnatec 10w40, castrol magnatec gtx 5w30, castrol turbomax 15w40, castrol vecton 10w40, castrol turbomax crb 15w40, castrol ağır hizmet motor yağı, castrol ticari araç motor yağı, castrol eskişehir motor yağları, castrol lubegross madeni yağ online market, castrol mollub alloy gres, castrol mavi gres, castrol suya dayanıklı gres, castrol yüksek hız gresi, castrol spindle gresi, castrol iş makinası gresi, castrol pim burç gresi, castrol ekskavatör gresi, castrol calsiyum sülfanat komplex gresler, castrol lityum komplex gresler, aeroshell fluid 41, mobiljet, , castrol edge 5w30, castrol magnatec 5w30, castrol magnatec gtx 5w30, castrol magnatec 10w40, castrol edge 0w30, castrol magnatec 0w20, eneos 0w20, eneos 5w30, eneos 10w40, eneos atf, shell helix 5w30, shell 10w40, petrol ofisi maxima 10w40, petrol ofisi maxima 5w30, petrol ofisi htx 5w30, liqui moly toptec 5w30, liqui moly mosw 10w40, liqui moly 5w30, liqui moly 10w40, liqui moly 0w30, mobil 1 esp 5w30, mobil süper 3000 5w30, mobil süper 2000 10w40, lukoil genesis 5w30, lukoil luxe 5w30, lukoil 10w30, lukoil 10w30, total fulltech fe 5w30, total 10w30, castrol turbomax 15w40, castrol vecton 10w40, catrol radicol antifriz, lukoil antfriz, petrol ofisi kap 3 gres, eskişehir shell motor yağı, eskişehir castrol motor yağı, eskişehir lukoil motor yağı, eskişehir total motor yağı, eskişehir petrol ofisi motor yağı, eskişehir liquimoly motor yağı, eskişehir binek araç motor yağı, eskişehir ticari araç motor yağı, castrol atf yağı, mobil atf yağı, liquimoly atf yağı, lukoil atf yağı, dexron 2 atf yağı, eskişehir hidrolik yağı, castrol hidrolik yağı, shell corena 68 komprasör yağı, shell tellus hidrolik yağı

CHEMLUBE GRESLER, CHEMLUBE DİŞLİ YAĞLARI, CHEMLUBE ZİNCİR YAĞLARI, CHEMLUBE KOMPRASÖR YAĞLARI

CHEMLUBE VAKUM POMPASI YAĞLARI, CHEMLUBE HİDROLİK YAĞLARI, CHEMLUBE KIZAK YAĞLAR, CHEMLUBE BOR YAĞLARI

CHEMLUBE TAŞLAMA SIVILARI, CHEMLUBE KESME YAĞLARI, CHEMLUBE AÇIK DİŞLİ GRESLERİ, CHEMLUBE PASTALAR

CHEMLUBE YÜKSEK SICAKLIK GRESLERİ, CHEMLUBE SİLİKON GRESLER, CHEMLUBE TEFLON GRESLER

CHEMLUBE TEMİZLEME SPREY, CHEMLUBE AĞIR YÜK GRESLERİ, CHEMLUBE ŞARTLANDIRICI YAĞLARI

CHEMLUBE ENİGMA PWS 50, CHEMLUBE MİL YAĞLARI, CHEMLUBE ENİGMA SE 50 HT, CHEMLUBE SYNTOPLUS SPREY

CHEMLUBE SENTETİK GRESLER, CHEMLUBE SENTETİK ZİNCİR YAĞLARI, CHEMLUBE SENTETİK DİŞLİ YAĞLARI

CHEMLUBE ENDÜSTRİYEL YAĞLAR, CHEMLUBE SULU ORTAM GRESLERİ, CHEMLUBE TOZLU ORTAM GRESLERİ

CHEMLUBE YÜKSEK HIZ GRESLERİ, CHEMLUBE SAF KESME YAĞLARI, CHEMLUBE GRANÜLLÜ EL SABUNLARI

CHEMLUBE METAL CLEANER, CHEMLUBE YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI, CHEMLUBE AĞIR YÜK GRESLERİ, CHEMLUBE KIRICI GRES

CHEMLUBE RULMAN GRESLERİ, CHEMLUBE KARTER TİPİ YAĞLAR, CHEMLUBE MONTAJ PASTALARI, CHEMLUBE MONTAJ GRESİ

CHEMLUBE BAKIR GRES, CHEMLUBE 1000 DERECE DAYANIKLI GRES, CHEMLUBE SPİNDLE YAĞLARI

CHEMLUBE SPİNDLE GRESLERİ, CHEMLUBE SOĞUK ŞEKİLLENDİRME YAĞLARI, CHEMLUBE DÖVME YAĞLARI

CHEMLUBE PİRİNÇ DÖNME YAĞLARI, CHEMLUBE TAPA YAĞLARI, CHEMLUBE GRAFİTLİ GRES, CHEMLUBE KIRMIZI GRES

CHEMLUBE BARYUM KOMPLEX GRES, CHEMLUBE LİTYUM KOMPLEX GRES, CHEMLUBE ALÜMİNYUM KOMPLEX GRES

CHEMLUBE POLİÜRE GRES, CHEMLUBE DİÜRE GRES, CHEMLUBE CALSİYUM KOMPLEX GRES, CHEMLUBE KAUÇUKLU GRES

CHEMLUBE KALSİYUM SÜLFANAT GRES, CHEMLUBE TEFLON GRES, CHEMLUBE GIDA GRESİ, CHEMLUBE HELAL GRES, Lityum komplex mavi gres

CHEMLUBE DÖNER FIRIN GRESİ, CHEMLUBE FENER MİLİ GRESİ, CHEMLUBE GALE YATAK GRESİ, CHEMLUBE GALE YATAK GRESİ

CHEMLUBE ÇİMENTO SEKTÖR YAĞLAYICILAR, CHEMLUBE SERAMİK, PORSELEN, VİTRİFİYE YAĞLAYICI VE GRESLER


CHEMLUBE METAL İŞLEME YAĞLARI, CHEMLUBE METAL İŞLEME SIVILARI, CHEMLUBE ALÜMİNYUM EKTRÜZYON SEKTÖR YAĞLARI

CHEMLUBE BASINÇLI DÖKÜM YAĞLARI, CHEMLUBE KATI GRAFİTLİ BLOK YAĞLAYICILARI, CHEMLUBE MoS2 TOZLARI

CHEMLUBE BAŞINÇLI DÖKÜM KALIP AYIRICILARI, CHEMLUBE GAZ ALMA TABLETLERİ, CHEMLUBE ÇÜK YAĞLARI

CHEMLUBE CNC AYNA GRESİ, CHEMLUBE SONSUZ DİŞLİ YAĞLARI, CHEMLUBE SONSUZ DİŞLİ GRESLERİ

CHEMLUBE TAVA YAĞLARI, CHEMLUBE ATF YAĞLARI, CHEMLUBE HVİ HİDROLİK YAĞLARI, CHEMLUBE SERAMİK BAZLI GRESLER

CHEMLUBE KALİPER GRESİ, CHEMLUBE MOTOR YAĞI KATKILARI, CHEMLUBE GAZ MOTORU YAĞLARI, CHEMLUBE TÜRBİN YAĞLARI

CHEMLUBE KATI YAĞLAYICILAR, CHEMLUBE DEĞİRMEN YATAK GRESLERİ, CHEMLUBE SEPERATÖR GRESLERİ

CHEMLUBE H1 SINIFI YAĞLARI, CHEMLUBE HELAL BELGELİ GRESLER, CHEMLUBE UÇUCU YAĞLAR, CHEMLUBE SOLVENTLER

CHEMLUBE FORM VERME SIVILARI YAĞLARI, CHEMLUBE ZİNCİR SPREYLERİ, CHEMLUBE PİSTON YAĞLARI, CHEMLUBE GRESLER

CHEMLUBE BONCUK YAĞLARI, CHEMLUBE KALIP AYIRICI PASTALAR, CHEMLUBE CAM SUYU, CHEMLUBE SAF SU

CHEMLUBE POE YAĞLAR, CHEMLUBE PAO YAĞLAR, CHEMLUBE ESTER YAĞLAR, CHEMLUBE PTFE YAĞLAR, CHEMLUBE SHC YAĞ

CHEMLUBE YARI SENTETİK YAĞLARI, CHEMLUBE HFC HİDROLİK YAĞLARI, CHEMLUBE HFDA HİDROLİK YAĞLAR

CHEMLUBE MİNERAL ESASLI YAĞLAR, CHEMLUBE BETON KALIP AYIRICILAR, CHEMLUBE REFRAKTÖR KALIP AYIRICLAR

CHEMLUBE YÜKSEK HIZLI TAŞLAMA YAĞLARI, CHEMLUBE SOĞUTMA YAĞLARI, CHEMLUBE ULTRACHEM, CHEMLUBE 501

CHEMLUBE DİESTER YAĞLAR, CHEMLUBE NAFTANİK PARAFANİK YAĞLAR, CHEMLUBE AROMATİK YAĞLAR

CHEMLUBE SİLİKON GRESLER, CHEMLUBE SİLİKON YAĞI, CHEMLUBE VAZELİN GRES, CHEMLUBE GIDA ONAYLI YAĞLAR

CHEMLUBE ÖRGÜ YAĞLARI, CHEMLUBE TEKSTİL YAĞLARI, CHEMLUBE MADENCİLİK GRESLERİ, CHEMLUBE ALKALİ SIVILAR


CHEMLUBE RAMÖZ GRESLERİ, CHEMLUBE RAMÖZ ZİNCİR YAĞI, CHEMLUBE DOKUMA YAĞLARI, CHEMLUBE BAKIM YAĞLARI

CHEMLUBE BOYAHANE YAĞLARI, CHEMLUBE BOYAHANE GRESLERİ, CHEMLUBE HIZLI YAPIŞTIRICILAR, CHEMLUBE SPREYLER

CHEMLUBE METAL KAPLAMA KİMYASALLARI, CHEMLUBE İĞ YAĞLARI, CHEMLUBE GIDA FABRİKASI YAĞLARI

CHEMLUBE OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMLERİ, CHEMLUBE MARİNE YAĞLARI, CHEMLUBE DENİZCİLİK YAĞLARI

CHEMLUBE SIVAMA ÇEKME YAĞLARI, CHEMLUBE YANMAZ HİDROLİK YAĞLARI, CHEMLUBE KORUYUCU YAĞLAR, CHEM VAKSLAR

CHEMLUBE VAKSLI KORUYUCU YAĞLAR, CHEMLUBE ISI TRANSFER YAĞLARI, CHEMLUBE ISIL İŞLEM YAĞLARI

CHEMLUBE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİYİCİLER, CHEMLUBE BAKTERİ ÖNLEYİCİLER, CHEMLUBE ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR

CHEMLUBE IRM 901, IRM 902, IRM 903 ELASTOMER VE KAUÇUK SEKTÖRÜ REFERANS YAĞLARI, CHEMLUBE TEST SIVILARI

CHEMLUBE LABORATUVAR KİMYASALLARI, CHEMLUBE BORU PROFİL YAĞLARI, CHEMLUBE SOĞUTMA KOMPRASÖR YAĞI

CHEMLUBE METAL TEMİZLEME KİMYASALLARI, CHEMLUBE DURULAMA KİMYASALLARI, CHEMLUBE PUCH YAĞLARI

CHEMLUBE TEKNİK HİZMETLER, CHEMLUBE PROSESE ÖZEL ÇÖZÜMLER, CHEMLUBE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CHEMLUBE YERİNDE TEKNİK İNCELEME SORUN ÇÖZME VE ÖNERİ HİZMETLERİ, CHEMLUBE BALANS GRESLERİ

CHEMLUBE İNCE YAĞLAR, CHEMLUBE YÜKSEK VİZKOZİTE YAĞLAR, CHEMLUBE DİÜŞÜK VİZKOZİTE YAĞLAR

CHEMLUBE SONSUZ DİŞLİ YAĞLARI, CHEMLUBE ESKTRÜZYON YAĞLARI, CHEMLUBE BOYAHANE ZİNCİR YAĞLARI

CHEMLUBE BOYAHANE RULMAN GRESLER, CHEMLUBE DÖKÜMHANE YAĞLARI, CHEMLUBE DÖKÜMHANE GRESLERİ

CHEMLUBE GRAFİT TOZU, CHEMLUBE MOLİBTEN MoS2 TOZU, CHEMLUBE BORON NİTRİT TOZU, CHEMLUBE TOZ BASTIRICILAR

CHEMLUBE TOZ TUTUCULAR, CHEMLUBE DUSTGRİP MADEN SAHASI TOZ BASTIRICI KİMYASALLAR, CHEMLUBE SEKTÖRLER


CHEMLUBE MOTORSİKLET ZİNCİR YAĞLARI, CHEMLUBE KAYIŞ KASNAK KAYDIRMAZLIK SPREYLERİ, CHEMLUBE BAKIR GRES


CHEMLUBE TRAFO YAĞLARI, CHEMLUBE KARTUŞ GRESLER, CHEMLUBE KLAVUZ ÇEKME YAĞLARI, CHEMLUBE PASTELER


CHEMLUBE KLAVUZ ÇEKME PASTASI, CHEMLUBE DERİN ÇEKME YAĞLARI, CHEMLUBE ZIMBA YAĞLARI


CHEMLUBE KALIP AYIRICILAR, CHEMLUBE SICAK DÖVME YAĞLARI, CHEMLUBE SIVI PİSTON YAĞLARI


CHEMLUBE GRAFİTLİ DÖVME YAĞLARI, CHEMLUBE SICAK ŞEKİLLENDİRME YAĞLARI, CHEMLUBE GRAFİTLİ YAĞLAR

Castrol Brayco 300, Castrol Optileb GR 9830, Glysantin G48, Glaysantin 40, Castrol Brayco, Motorex cool, Castrol Lucas Grease TS2-33-19

Teknik: Metin

Castrol, Klüber, Molykote, QuakerHoughton, Chemlube, Liqui Moly, Glysantin, Loctite, Fourchem,

Castrol Molub-Alloy 6040/460-1 NLGI 1.5, Castrol Optigear Synth 800/1000, Castrol Optigear BM 220, Rexoil Chemlube S Transmission GL-1 140, Eni Grease MU EP3, Shell Omala S4 WE 460, Bonderıte L-GP D31A AE Grafitli Sprey, Loctite HY 4080 GY Hibrit Yapıştırıcı, Quakertek Vıtalblue BF, Chemlube T500 Metal Cleaner MF Industrial Degreaser,  Best GK200 Gazaltı Kaynak Spreyi,  Best MP61 Kalıp Koruyucu Sprey, Best KA571 Silikonsuz Kalıp Ayırıcı Sprey, Best KA2000 Kalıp Ayırıcı Silikon Sprey, Castrol Silicone Spray, Castrol Multi-Purpose Spray, Castrol Aircol CM100, Castrol Spheerol EPL 3, Dichtol WFT Micro 1532, Castrol Rust Remover Spray, Castrol Brake Cleaner Spray,  Loctite LB 8009, Basf Glysantin G48 Heavy, Quakerpaste GX 12, Castrol Variocut B 30, Sentinel SL-M2 S Grease, Leybonol LVO 120,

Teknik: Metin
bottom of page